Aller au contenu

Past u als onderneming al één of meerdere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toe? Weet dan dat vanaf 1 april 2022 u extra informatie ter beschikking moet houden voor de fiscus.

Werken in onroerende staatNominatieve lijst

De nominatieve lijst bevat het detail van de fiscale aangifte (code 06, 57, 44…) waarin per persoon en per maand de bedragen van de vrijstellingen vermeld staat. Tot op heden was dit reeds een verplichting voor de werkgever, maar ging het over beperkte informatie. Deze lijst wordt dan ook aanzienlijk uitgebreid.

In het Koninklijk Besluit van 19 mei 2022 wordt de informatie die in de nominatieve lijst dient op te nemen uitgebreid. Let op: deze lijsten moet u retro-actief vanaf 1 april 2022 ter beschikking kunnen houden voor de fiscus.

De belangrijkste wijzigingen zijn er gekomen naar aanleiding van de Mini-Taxshift.

Werken in onroerende staat (code 57)

De werkgevers moeten een nominatieve lijst ter beschikking houden met daarin per maand, voor elke werknemer die ploegenarbeid op werven heeft verricht:

 • de volledige identiteit
 • het aantal effectief gepresteerde uren waarin in ploegverband werken in onroerende staat op locatie werden verricht
 • het aantal uur waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer werken in onroerende staat op locatie zou hebben verricht, en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald
 • het totaal aantal effectief gepresteerde uren
 • het totale aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald
 • de identificatie van de locatie of locaties waar de werknemer in ploegverband de werken in onroerende staat op locatie heeft verricht
 • de belastbare bezoldigingen (art. 31, tweede lid, 1° en 2° WIB) die aan de werknemer worden betaald, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing
 • het bedrag van het betaalde bruto-uurloon, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage
 • deze werkgevers houden ook voor elke locatie waar in ploegverband de werken in onroerende staat worden verricht, het bewijs ter beschikking dat:
  • ofwel de aanmelding bij de RSZ werd gedaan (op basis van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders)
  • ofwel dat geen aanmelding vereist is (op basis van artikel 30bis van de voormelde

wet van 27 juni 1969)

Bronnen:

Koninklijk Besluit van 19/05/2022 tot wijziging van de bepalingen inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kb/wib 92 (openjustice.be)

Bijlage IIIter, KB/WIB 92 (inkomsten 2022)**

Omdat het voor veel werkgevers moeilijk is te kunnen bewijzen hoeveel uren een werknemer in ploeg op locatie heeft gewerkt heeft EPSA het tijdsregistratiesysteem Ludiks E-People ontwikkelt dat gedetailleerd het correcte aantal uren weergeeft die opgenomen moeten staan in de nominatieve lijsten.

Veel werkgevers gaan er immers onterecht vanuit dat deze informatie automatisch door het sociaal secretariaat berekend wordt, maar zij kunnen zich enkel baseren op de informatie die door hun klant wordt aangeleverd.

Onze afdeling Social & Tax heeft er een Core Business van gemaakt in het auditeren van bedrijven die de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing toepassen voor o.a. werken in onroerende staat. Niet enkel zullen we bekijken of er nog optimalisaties mogelijk zijn, we zullen er ook voor zorgen dat onze klanten klaar staan en correcte documenten kunnen aanleveren in geval van controle.