Verzeker en optimaliseer de financiering van uw innovatie

EPSA België helpt starters, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en grote ondernemingen bij het opzetten en verkrijgen van de verschillende financieringsmechanismen voor innovatie die op het nationale grondgebied beschikbaar zijn: vrijstelling van roerende voorheffing, regionale en Europese subsidies, fiscale optimalisering van inkomsten die verband houden met innovatie, belastingaftrek voor investeringen, enz.

Onze deskundigen analyseren de subsidiabel van uw R&D- (onderzoek en ontwikkeling), innovatie- of investeringsprojecten, ongeacht de mate van vooruitgang: ontwikkeling of verbetering van een product of productieproces, een innoverende dienst, enz.

Ontdek hieronder de verschillende regelingen waarbij onze experts u kunnen helpen.

Onze expertises


VRIJSTELLING VAN ROERENDE VOORHEFFING/ ONDERZOEKER: TOT 80% VRIJSTELLING VAN ROERENDE VOORHEFFING

De gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de roerende voorheffing voor onderzoekers zal u in staat stellen de kosten te drukken van het personeel dat betrokken is bij R&D of soortgelijke projecten.

Sinds 1 juli 2013 biedt deze federale belastingmaatregel een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de roerende voorheffing, met een vrijstellingspercentage tot 80% van de roerende voorheffing.

Criteria om in aanmerking te komen:

– In aanmerking komen wetenschappelijke instellingen in de niet-commerciële sector (publiek of particulier) die door de federale ministerraad zijn erkend, universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke fondsen, ondernemingen die met de boven voornoemde sectors samenwerken, Young Innovative Companies (YIC’s) en ondernemingen die onderzoekers met specifieke hoger diploma’s in dienst hebben.

– Het betalen van onderzoekers die zich bezighouden met projecten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de zin van het “Frascati Manual”, het internationale referentiewerk voor de definitie van R&D: projecten voor fundamenteel onderzoek, industrieel en toegepast onderzoek of experimentele ontwikkeling.

– Bewijs van het diplomaniveau (doctoraat, master of bachelor, afhankelijk van het studiegebied) van het personeel dat met deze R&D-werkzaamheden is belast, alsook van de tijd die aan elk in aanmerking komend project is besteed.

De ondernemingen moeten hun aanvraag indienen bij het Federaal Wetenschapsbeleid, of “BELSPO”, samen met de verschillende gevraagde bewijsstukken.

Wenst u van deze belastingvrijstelling te genieten? Onze deskundigen op het gebied van overheidsfinanciering helpen u te voldoen aan de eisen van de Dienst Programmering van de Overheid (SPP) en uw steunaanvraag veilig te stellen:

– Audit van uw innovatieve projecten,

– Verzameling van bewijsstukken,

– Vaststelling van de in aanmerking komende uitgaven en berekening van het steunbedrag,

– Opstellen en beveiligen van het technisch dossier,

– Administratieve follow-up, met name in geval van een fiscale controle.

Dankzij de creatie van een specifiek instrument voor onze klanten helpen wij u de tijd te controleren en te rechtvaardigen die uw R&D-personeel aan elk van uw projecten besteedt, om zo goed mogelijk aan de eisen van de belastingdienst te voldoen.

REGIONALE EN EUROPESE SUBSIDIES VOOR ONDERZOEK EN INNOVATIE

Er zijn meer dan honderd gewestelijke en Europese subsidies om de financiering van uw R&D- en innovatieprojecten in België te ondersteunen, vanaf het idee tot de commerciële lancering.

Onze deskundigen op het gebied van overheidsfinanciering helpen u bij het identificeren, selecteren en activeren ervan op het juiste moment tijdens de ontwikkeling van uw project, afhankelijk van de voortgangsfase en de Subsidiabel van de verschillende subsidieprogramma’s.

Regionale subsidies :

Wallonië: SPW EER, of Service Public de Wallonie Économie, Emploi, Recherche

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Innoviris

Vlaanderen: Vlaio (Vlaamse agenschap innoveren en ondernemen)

Europese subsidies:

H2020 en Horizon Europe: Europese subsidies voor innovatie (EIC Accelerator, Eurostars, Fast Track to Innovation (FTI)…

Het indienen van een aanvraag voor een innovatiesubsidieprogramma vereist een goede kennis van de specifieke toegangsprocedures en de interne middelen om de nodige tijd uit te trekken. Dankzij onze ervaring kunnen onze deskundigen u helpen bij het opstellen van het aanvraagdossier en het veiligstellen van uw verzoek om bijstand.

Wat zijn de specifieke gebruiksvoorwaarden voor elke subsidie? Kunnen ze in combinatie met elkaar worden gebruikt?

Onze deskundigen van EPSA België helpen ondernemingen om hun weg te vinden in hun technische of financiële onzekerheden. Neem contact met ons op om te profiteren van onze expertise bij het identificeren van de subsidies die het meest geschikt zijn voor uw projecten!

AFTREK VOOR INKOMSTEN UIT INNOVATIE (DRI) OF INNOVATIEBOX

Dankzij de “Innovation box” (DRI) kunnen ondernemingen de belasting op hun inkomsten uit intellectuele eigendom (IE) verlagen. Het betreft vennootschapsbelasting, of belasting voor niet-ingezetenen, en biedt een belastingaftrek van 85% op netto-inkomsten uit innovatie en onderzoek en ontwikkeling (R&D).

De intellectuele-eigendomsrechten waarop de aftrek voor inkomsten uit innovatie (DRI) betrekking heeft, zijn:

Een patent of aanvullende beschermingscertificaten,

Auteursrechten op software / computersoftware / computerprogramma’s die het resultaat zijn van een R&D-project of -programma als omschreven in het ‘Frascati Manual’ (zonder inkomsten die vóór 1 juli 2016 zijn gegenereerd),

– Plantenvergunningen of kwekersrechten (met een aanvraag of verkrijging gedaan op of na 1 juli 2016),

Vergunningen met betrekking tot weesgeneesmiddelen (met een aanvraag of verkrijging op of na 1 juli 2016),

Gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, en weesgeneesmiddelen.

Het bedrag van de aftrek wordt berekend aan de hand van de door de OESO opgestelde “Nexus Ratio”, die onder meer de interne en externe R&D-uitgaven van de onderneming (die verplicht in België moeten worden uitgevoerd), de kosten voor de verwerving van intellectuele eigendom of de bruto innovatie-inkomsten omvat.

Opgemerkt zij dat de vroegere regeling over aftrek van een patent-inkomst (PID), of “octrooi box”, vanaf 1 juli 2021 volledig zal worden vervangen door de IRD.

Welke inkomsten en uitgaven komen in aanmerking? Hoe berekent u uw innovatie-inkomensaftrek met de Nexus Ratio?

Onze experts in overheidsfinanciering begeleiden u bij alle stappen van de implementatie van deze fiscale optimalisatie: identificatie van uw in aanmerking komende inkomsten en uitgaven, berekening van de Nexus-ratio, beveiliging van uw verzoek om bijstand volgens de verwachtingen van de belastingdienst, aangifte in uw belastingaangifte…

Contacteer ons nu voor een eerste audit van uw projecten!

INVESTERINGSAFTREK (DPI) – BELASTINGKREDIET VOOR ONDERZOEK

De investeringsaftrek (DPI) biedt een belastingvermindering ter ondersteuning van hun innovatieve projecten en productieve investeringen, in de vorm van een belastingaftrek of een belastingkrediet voor onderzoek.

Criteria om in aanmerking te komen:

– Industriële, handels- en landbouwbedrijven (MKB en zelfstandigen) en houders van vrije beroepen komen in aanmerking,

– Het gaat om 2 soorten investeringen: energiebesparende investeringen en investeringen voor milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling (R&D).

– De aftrek heeft betrekking op bepaalde materiële of immateriële afschrijfbare vaste activa, die tijdens het belastbare tijdperk nieuw zijn aangeschaft of vervaardigd en uitsluitend in België worden gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit.

Het bedrag van de investeringsaftrek van 8% wordt verhoogd tot 20% voor investeringsuitgaven tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019, en tot 25% voor investeringen in nieuwe vaste activa tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 (wet Corona III). Merk op dat het toepasselijke tarief kan variëren op basis van verschillende uitzonderingen.

Komen uw investeringen in aanmerking voor de Investeringsaftrek (IDA)? Hoe dient u een aanvraag in bij de belastingdienst?

Onze deskundigen op het gebied van overheidsfinanciering staan tot uw beschikking om te bepalen of u in aanmerking komt voor de investeringsaftrek (DPI) en om u te helpen bij de uitvoering ervan;

– Audit van uw innovatieve projecten,

– Verzameling van ondersteunende elementen,

– Vaststelling van de in aanmerking komende uitgaven en berekening van het steunbedrag,

– Opstellen en beveiligen van het technisch dossier,

– Administratieve follow-up, met name in geval van een fiscale controle.

Waarom EPSA Innovation Performance ?

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

Dankzij een permanente en veelzijdige monitoring van de Belgische markt, helpt EPSA Innovation Performance u te profiteren van recente wijzigingen in regelgeving en belastingen, stimuleringsregelingen of zelfs subsidies en toelagen met betrekking tot uw problemen.

Onze generalisten en fiscalisten bieden u hun technische en fiscale vaardigheden om uw financieringsvraagstukken aan te pakken met een multidisciplinaire aanpak die nodig is om uw uitdagingen en risico’s goed te begrijpen, of u nu een start-up, een KMO of een grote onderneming bent:

Identificatie van uw R&D-projecten (Onderzoek & Ontwikkeling) in verband met de bestaande financiering op regionaal niveau (subsidies en leningen) en op federaal niveau (belastingvoordelen),

Audit van uw projecten, aanbevelingen op technisch, zakelijk en organisatorisch niveau en identificatie van te benaderen particuliere en institutionele partners,

Opstelling van het steunaanvraagdossier volgens de verwachtingen van de belastingautoriteiten en verzameling van bewijsstukken,

Administratieve en financiële coördinatie in verband met de verkregen financiering.

Neem contact op met onze expert voor een eerste diagnose

Onze EPSA België-experts helpen u te bepalen of uw projecten in aanmerking komen voor de verschillende bestaande financieringsregelingen en helpen u deze op een veilige en geoptimaliseerde manier op te zetten.

Laurent LETELLIER, Directeur Innovatie EPSA België

    epsa nieuws

    KOM BIJ ONS WERKEN!