Aller au contenu

PRIVACYBELEID

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

EPSA acht de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang.

Daarom verbindt EPSA zich ertoe om in het kader van haar activiteiten en overeenkomstig de geldende Franse en Europese wetgeving de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid te waarborgen van de persoonsgegevens van de personen die bij het verzamelen van persoonsgegevens betrokken kunnen zijn.

Op 25 mei 2018 werd richtlijn 95/46/EG ingetrokken door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) (verordening (EU) 2016/679), met als doel om uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te versterken.

Dit beleid informeert u over de manier waarop EPSA, haar onderaannemers en haar eventuele partners uw persoonsgegevens verwerken.

Dit beleid is van toepassing op de klanten, prospects, sollicitanten en bezoekers van de websites www.epsa.comwww.7partners.fr, www.epsa-advisory.com,  www.agriateconseil.fr, www.faretrade.frairrefund.com en www.montvallon.com.

  • WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Het begrip persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is ‘identificeerbaar’ als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd. (Bijvoorbeeld het persoonlijke e-mailadres dat werd opgegeven in het kader van een sollicitatie voor een vacature die op deze website is gepubliceerd.)

  • MET WELK DOEL, VOOR WELK ‘VERWERKINGSDOELEINDE’?

Bij EPSA worden zeer uiteenlopende activiteiten uitgeoefend. Afhankelijk van de expertise kunnen wij er dan ook toe worden gebracht om diverse Persoonsgegevens te verwerken. Voorts delen wij u mee dat EPSA in het kader van haar kostenoptimalisatieopdrachten (sociale lasten, arbeidsongevallen en beroepsziekten) ‘gevoelige’ Persoonsgegevens kan verzamelen.

EPSA verwerkt de Persoonsgegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens niet op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Wij verzamelen namelijk persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om het betrokken doeleinde te verwezenlijken. Zo zullen de verwerkingsdoeleinden verschillen in het kader van de uitvoering van een contract of van een sollicitatie.

  • HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Naargelang het geval kan EPSA uw Persoonsgegevens rechtstreeks bij u verzamelen of kan EPSA de ontvanger zijn van uw Persoonsgegevens die door een derde bij u zijn verzameld.

  • AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR?

De verzamelde Persoonsgegevens zijn bestemd voor de interne diensten van EPSA en haar onderaannemers.

De Persoonsgegevens kunnen ook door partners van EPSA worden verwerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin partners betrokken zijn bij de verlening van diensten. Het kan ook gaan om verwerkingen waarbij u wordt voorgesteld om toestemming voor de verwerking te geven.

Tot slot kunnen de verwerkte gegevens op verzoek van de bevoegde overheden aan hen worden overgedragen in het kader van gerechtelijke procedures, gerechtelijke onderzoeken en verzoeken om inlichtingen van de overheden, of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

  • HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de betrokken doeleinden te verwezenlijken. In geval van verwerkingen met betrekking tot de uitvoering van een contract kunnen de Persoonsgegevens gedurende maximaal drie jaar worden bewaard na afloop van de contractuele relatie.

  • HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij streven ernaar om uw Persoonsgegevens op de veiligste en meest beveiligde manier te verwerken. Daarvoor nemen wij alle nodige fysieke, technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen en om in de mate van het mogelijke de wijziging, het verlies of de ongeoorloofde toegang tot die gegevens te voorkomen.

Deze maatregelen worden aangepast aan het gevoeligheidsniveau van de verwerkte Persoonsgegevens en aan de omvang van het risico dat gepaard gaat met de verwerking of de uitvoering ervan.

Tot slot delen wij u mee dat alle personen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht en onderworpen kunnen worden aan tuchtmaatregelen en/of andere sancties als zij hun verplichtingen niet nakomen.

  • WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

Elke persoon op wie de verwerking van Persoonsgegevens betrekking heeft, beschikt over een recht van inzage, verbetering, verzet, overdraagbaarheid, schrapping en beperking.

U kunt elk van deze rechten te allen tijde uitoefenen bij EPSA als verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens. Elk verzoek om gebruik te maken van deze rechten dient per e-mail te worden verstuurd naar [email protected] en wordt binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek verwerkt.

  • MEER INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wij kunnen cookies en vergelijkbare technologieën of processen gebruiken om de best mogelijke gebruikerservaring te garanderen, tendensen te analyseren en uw gebruikspatronen te volgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat van de gebruikers worden opgeslagen om hun gebruikspatronen te volgen en hun voorkeuren op te slaan. Onze cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan personen kunnen worden geïdentificeerd. Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie door het gebruik van cookies en trackingtechnologieën, zoals het Internet Protocol (IP)-adres, het type browser, de internetprovider, de landings- en exitpagina’s, de bestanden die werden geraadpleegd op onze website (zoals HTML-pagina’s en afbeeldingen), het besturingssysteem, de datum en/of clickstreamgegevens om algemene tendensen te analyseren en de website te beheren. De gebruikers van de website kunnen het gebruik van cookies individueel regelen in hun browser. Als gebruikers er echter voor kiezen om cookies uit te schakelen, kan dat hun gebruik van bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van onze diensten of op onze website beperken.

NOG VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET ONZE DPO

Als u nog vragen hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) via het volgende adres: [email protected].